Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Správce osobních údajů:

Jaroslav Sven Šaloun, Luční 1536, 252 28 Černošice, IČ 11202653

Vaše osobní údaje zpracovává správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Provozované webové stránky:

www.svensaloun.cz

Kontaktní údaje:

pokud se na správce budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete ho kontaktovat na e-mail:  sven.saloun@gmail.com

Prohlašení:

správce osobních údajů splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy prohlašuje že:

bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plněním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožní vám a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

správce zpracovává osobní údaje, které mu svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- poskytování  fotografických služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebné k plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích údajů do aplikace).

- vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) budou využity k naplnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- fotografie, reference, živé akce,
Pouze na základě vašeho souhlasu smí správce využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Cookies:

při procházení výše uvedených webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresu, čas jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je považováno za oprávněný zájem správce, pro zlepšení služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Na vašem počítači můžete nastavit zákaz používání cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální míře. Správce přijal a udržuje soudobá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám:

k vašim osobním údajům mohou mít přístup následující poskytovatelé:

provozovatel aplikace pro komunikaci, a web fakturaci
provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
Facebook, Google,
poskytovatelé účetního a daňového poradenství
poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
poskytovatelé právních služeb, advokáti,
poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
spolupracující partneři.
Je možné, že přibudou další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii:

data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

v souvislosti s ochranou osobních údajů máte konkrátní práva. Pokud budete chtít některé využít, obraťe se laskavě na správce prostřednictvím e-mailu: sven.saloun@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup můžete správce kdykoli vyzvat k doložení,  z jakého důvodu a jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Lhůta pro vyřízení je 14 dnů.

Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že správce zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování provádí nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost:
pokud hodláte své osobní údaje přenést k jinému správci, postup je stejný jako při využití práva na přístup -  informace vám správce poskytne do 30ti dnů ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut):
máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě do 30ti dnů správce vymaže veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. 

V některých případech je správce vázán zákonnou povinností, např. evidencí a archivací vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě jsou smazány všechny osobní údaje, které nejsou požadovány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
domníváte-li se, že správce nezachází s vašimi údaji v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01.01.2020